Дом здравља ''Др Милан – Бане Ђорђевић''

На основу члана 7. став 1 тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.106/2018) и одлуке в.д. директора Дома здравља ''Др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана, број 01- 1926/1 од 09.09.2020. године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

           За радно место доктора медицине изабраног лекара.

- 1 извршилац, а за потребе Службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља ''Др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана. 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља ''Др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана.

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине изабраног лекара:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

Опис послова:

 - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,

прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; 

- ради у превентивним саветовалиштима;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или  повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада,

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-утврђује време и узрок смрти.

 

 

            Као доказ о испуњености услова за радно место доктора медицине изабраног лекара за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

-         оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења о завршеном медицинском факултету;

-         оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;  

-         оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору;

-         фотокопију или очитану личну карту (уколико је у питању лична карта са чипом);

-         оверену фотокопију уверења о држављанству;

-         оверену фотокопију извода из Матичне књиге рођених;

-         кратку биографију, адресу и контакт број телефона.

Пријаве са кратком биографијом, адресом, адресом електронске поште, контакт телефоном, овереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса и назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине изабраног лекара'' предају се непосредно у просторијама Секретаријата Дома здравља''Др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана, Милоша Великог број 110, 11320 Велика Плана или путем поште на наведену адресу.

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

           Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, објављена на огласној табли Дома здравља и прослеђена кандидатима.

                                                                                                   

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Слађана Јанковић