Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19,58/20-Анекс I), члана 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода, дел. бр. 2647 oд 11.09.2020. године о расписивању огласа за заснивање радног односа, а по добијеној сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места (ново запошљавање) у Заводу по Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 број: 112/2020 од 13. марта 2020. год. и 51 број 112-3385/2020 од 27. априла 2020. године, односно према потреби посла, расписује се

 

JAВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

на  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на радном месту:

1.Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности (специјалиста оториноларингологије) - 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из оториноларингологије;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2.Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности (специјалиста психијатрије/неуропсихијатрије) - 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије или неуропсихијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије или неуропсихијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из психијатрије или неуропсихијатрије;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

  

Као доказ о испуњености услова из тачке 1. и тачке 2. кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања, контакт телефоном и по могућтству електронску адресу;

-фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету и фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту;

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне  коморе  (или решење  

о  упису у именик надлежне  коморе);

-очитану личну карту;

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме).

 

3.Медисинска сестра/техничар у стационару (одељењска сестра) у Одељењу интерне медицине (стационар) – 1 извршилац 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Стручна спрема / образовање

- средње образовање, медицинска школа, општи смер.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничарa.

- знање рада на рачунару

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, наведеном адресом становања, контакт телефоном и по могућству електронском адресом

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми која се захтева огласом

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решење  

  о  упису у именик надлежне  коморе)

- очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)                 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет страници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

О донетој одлуци биће обавештени само кандидати који су доставили уредне пријаве у складу са условима овог огласа.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић