Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 2605/1 од 07.09.2020. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

  I виша медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (општег смера) - до повратка одсутног запосленог са боловања – један извршилац

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове више медицинске сестре општег смера: VI степен стручне спреме - виша медицинска сестра општег смера, уверење о положеном стручном испиту

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место више медицинске сестре општег смера за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – ЦВ).
 • фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

 

II средња медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера) - до повратка одсутног запосленог са боловања – два извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: IV степен стручне спреме - средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – ЦВ).
 • фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В. Д.  ДИРЕКТОРА   ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски