Дом здравља Гроцка

У складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (“Сл.гласник РС“ бр. 106/2018..) и Кадровским планом Министарства здравља РС за ДЗ Гроцку за 2018-ту годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018.године, као и Дописом Министарства здравља Број 112-01-428/2020-02 од 27.августа 2020.године, којим се обавештавамо да је Комисија за давање сагласности својим Закључком Дому здравља дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време следећег оглашеног кадра у ДЗ Гроцка, на основу којих директор Дома здравља доноси

 

О Д Л У К У   О  П О Т Р Е Б И  З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А  Н А  Н Е О Д Р Е Ђ Е Н О  В Р Е М Е

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља Гроцка, за следеће радно место:

1)  У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем:

-  1 доктор медицине са VII1 степеном стручне спреме;

2) У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем:

- једна медицинска сестра техничар-општег смера са IV степеном стручне      спреме;

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под бројем 1) доктор медицине  са VII1 степеном стручне спреме,  кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит.

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктор медицине, подноси следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт  телефоном кандидата.

 

За радно место под бројем 2) медицинска сестра техничар опшег смера са IV степеном стручне спреме,  кандидат треба да испуњава:

-завршену средњу медицинску школу IV степен стручне спреме (звање медицинска сестра техничар  општег смера са IV степеном стручне спреме);

- положен стручни испит;

- лиценцу за рад;

- познавање рада на рачунару;

- возачку дозволу.

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место медицинске сестре-техничара општег смера, подноси следећу документацију:

- фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;

- фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне  коморе;

- фотокопију личне карте;

- фотокопију возачке дозволе;

- кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17  Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

IV

Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС.

 

V

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.                           

                     

 

Директор

с.р. др Небојша Благојевић