Општа болница „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/18), Закључка 51 број 112-4873/2020 од 16.06.2020.год.  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке бр. 2237/2020-2 од 14.09.2020.год. о расписивању огласа, а у складу са одредбама Правилника о пријему у радни однос бр. 2911/2017-2 од 28.12.2017.год.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево

р а с п и с у ј е

О Г Л А С
за пријем

1.

  • ЈЕДНА ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА, IV степен стручне спреме, за рад  у служби за педијатрију, рад у сменама, са пуним радним временом, на неодређено време
  • ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – општег смера , IV степен стручне спреме, за рад  на интерном одељењу,  рад у сменама, са пуним радним временом, на неодређено време

            

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

            пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, обрађује моје личне податке (адреса,ЈМБГ,бр.телефона,e-mail,бр.лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се јављам),

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме (педијатријска / општи смер),
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору,
  • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца,
  • фотокопију / очитану личну карту,
  • доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
  • доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.
  1.  

Комисија именована одлуком директора ће сачинити  ранг листу и дати директору предлог за пријем кандидата.

3.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

 

По овлашћењу за заступање

Помоћник директора за медицинске послове

др Жељко Смиљанић