Здравствени центар Ужице

                      На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 11752  од                   11.09.2020.год  , Здравствени центар расписује  

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

                 

          ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Инжењер информатичар/VII или VI сс/............................................................... 1 извршилац
  2. Медицинска сестра техничар у ургентним службама и реанимацији ............. 1 извршилац

        

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место инжењер информатичар –VII или VI степен стручне спреме,завршена висока или виша школа из области информатике и рачунарске науке ,без обзира на радно искуство
  • За радно место медицинска сестра техничар у ургентним службама и реанимацији- IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић