Дом здравља Крагујевац

На основу  члана 23 Статута Дома здравља Крагујевац и чл 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“ Сл гласник РС “бр.96/2019 ) и чл.7-9 Правилника о раду за Дом здравља Крагујевац бр: 01-5225 од 19.јуна 2019. године а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Крагујевац број:112-01-31/2020-02 од 22.01.2020. године и Одлуке директора  бр; 01-5672 од 03.09..2020. године  Дом здравља Крагујевац расписује

 

 

ОГЛАС   ЗA ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1/  ЦИТОСКРИНЕРА на  одређено време, у  трајању од 6 месеци са пуним радним временом  у  Oдељењу цитолабораторије у Служби за здравствену заштиту жена Дома здравља Крагујевац– 1 извршилац

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА на одређено време, у  трајању од 6 месеци са пуним радним временом  у  Oдељењу цитолабораторије у Служби за здравствену заштиту жена Дома здравља Крагујевац – 1 извршилац

Опис послова: Утврђен Правилником  о организацији   и  систематизацији  послова  Дома здравља Крагујевац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове

 1. За радно место цитоскринера

          Високо образовање медицинске струке

 • на основним студијама првог степена (основне акадамеске / струковне студије
  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

или

 • Средње образовање - завршена медицинска школа

 као и

 • Положен стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање 6 месеци радног искуства у струци

 

 1. За радно место лабораторијског техничара
 • Средње образовање - завршена медицинска школа лабораторијског смера
 • Положен стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање 6 месеци радног искуства у струци
 •  

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то :

           

 • Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона
 • Диплому o стеченом образовању одговарајућег профила
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Лиценцу или решење о упису у одговарајућу комору
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до промене презимена кандидата)
 • Уверење о држављанству РС
 • фотoкопију личне карте или ишчитану личну карту
 • приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Рок за подношење  пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “ Послови“  Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља  Републике Србије и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће  разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати  кандидатима.

Koнтакт телефон 034/323-087

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Крагујевац

Краља Милутина 1

34000 Крагујевац

 

 

   ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Др Василије Антић спец. интерне медицине