Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-533/2020-02 од 24.06.2020. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2020. годину бр.112-01-31/2020-02 од 17.03.2020. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/20/2-2723 од 14.09.2020. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

1) Службеник за јавне набавке – 1 извршилац

      Услови за обављање посла:

 • високо образовање из области правних наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
 • знање рада на рачунару,
 • положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом, (уколико кандидат нема положен испит, дужан је да исти положи у року од годину дана),
 • 3 године радног искуства у струци.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одсеку за послове набавке Службе за правне и економско-финансијске послове.

 

За наведено радно место прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију сведочанства о завршеном факултету, 
 • фотокопију сертификата о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података или процене стручне оспособљености, знања и вештина, а који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, сертификата о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке и одјаве на претходно осигурање - М образац; радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине