Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /37 од  14.09.2020..године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

 1. Вишег лабораторијског техничара – 1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом, за рад у Служби за лабораторијску и клиничко-биохемијску дијагностику због повећаног обима послова
 2. Вишег лабораторијског техничара – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за лабораторијску и клиничко-биохемијску дијагностику ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 1 и 2–– Високо образовање- завршене  основне студије првог степена  за лабораторијске техничаре (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или завршене основне  студије за лабораторијске техничаре  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.

Опис послова под редним бројевима  1 и 2 : врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и биохемијска испитивања;припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;ради на биохемијским и другим анализаторима;изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и примарном нивоу здравствене заштите спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике; управља медицинским отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  1 и 2  подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројевима 1 и 2 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић