INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU

Na osnovu člana 22. Statuta Instituta za reumatologiju  d o n o s i m

 

 

 

O D L U K U

 O PONIŠTENJU  DELA  JAVNOG OGLASA

 

 

  1. Poništava se javni oglas koji je objavljen na internet stranici Instituta za reumatologiju dana 08.9.2020. godine, internet stranici Ministarstva zdravlja dana 09.9.2020. godine i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, dana 11.9.2020. godine, u delu koji se odnosi na prijem dva doktora medicine u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

 

  1. Ovu odluku objaviti na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i Instituta za reumatologiju.

 

                  

D I R E K T O R

Prof. dr Nemanja Damjanov