Завод за јавно здравље Шабац

На основу члана 22. Статута Завода за јавно здравље Шабац, ВД директор Завода за јавно здравље Шабац, доноси

 

О Д Л У К У

о поништавању дела јавног огласа

 

 

  1. Поништава се јавни оглас објављен на интернет страници Министарства здравља Републике Србије дана 03.09.2020. године, на интернет страници Завода за јавно здравље Шабац и огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Шабац, у делу који се односи на пријем једне спремачице у просторијама у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за техничке послове, у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом.
  2. Ову Oдлуку објавити на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Завода за јавно здравље Шабац, као и на огласној табли Националне службе за запошљавање, филијала Шабац.

 

 

ВД Д и р е к т о р,

МСц. др Бранко М. Вујковић