Институт за трансфузију крви Србије, Београд

 На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 5503/1 од 16.09.2020. и 5542/1 од 17.09.2020. расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији- 1 извршилац са пуним радним временом

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

Радни однос заснива се на одређено време, најдуже до три месеца због потребе завршетка посла на прикупљању крви и компонената крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина  и крвних група на плочици и др.) и надзор над радом лабораторијског сестре/техничара; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и инструмената за рад, хигијенско одржавање опреме и радних површина, утовар и истовар екипе, контрола, паковање и предаја крви техничару Одељења за припрему компонената крви, пренос крви по потреби и слање крви са терена); и др.

 

Медицински техничар у трансфузиологији – 2 извршиоца са пуним радним временом

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до три месеца због потребе завршетка посла на обављању претрансфузионих испитивања чији је обим привремено повећан.

Опис посла:                                     

стручни послови медицинске сестре/техничар у трансфузиологији из области клиничке трансфузије уз надзор вишег техничара:

извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компоненти крви (опрани еритроцити, О еритроцити у АБ плазми, дељење дозе и др.);

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић