Апотека Бујановац

На основу члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“ бр.25/2019), члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), члана 17. Статута Апотеке Бујановац, Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6749/2020 од 27. августа 2020. године и Одлуке директора број 163. од 18.09.2020. године, Апотека Бујановац расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на период  до 3 месеци

 

 

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – 1 извршилац, за обављање послова у Јединици за изгавање                                                         готових лекова „Дом здравља Бујановац“ у Бујановцу

 

Опис посла:

 

-  обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану

    медицинску документацију;

-  издаје лекове, медицинска средстваи предмете опште употребе и даје савете за њихову

   примену;

-  прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању

   истих;

-  доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

-  ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим

   радницима;

-  израђује магистралне лекове;

-  набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и

   предмета опште употребе;

-  управља фармацеутским отпадом;

-  учествује у континуираном стручном усавршавању,

-  обваља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца.

 

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће

услове:

 

високо образовање на:

 

  • интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

  од 10. септембра 2005. године;

  • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао

  високо образовање до 10. септембра 2005. године.

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације;
  • пожељно познавање језика националних мањина на подручју општине Бујановац.

 

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на оглас,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету  (оверена фотокопија),

4) Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

5) Лиценца надлежне коморе (оверена фотокопија)

6) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

7) Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

8) Фотокопија личне карте или очитани подаци са личне карте (уколико је чипована)

9) Доказ о досадашњем радном искуству

10) Лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати (не старије од

       6 месеци).

 

            Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

 

            Конкурс се објављује на огласној табли Апотеке Бујановац, код НСЗ-а, а доставља се Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

            Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли у управи “Апотеке Бујановац“, ул. Карађорђа Петровића бр. 246,  Бујановац.

 

            Изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

 

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

            Пријаве се предају лично или поштом на адресу: „Апотека Бујановац“, ул. Карађорђа Петровића бр. 246, 17520 Бујановац, са назнаком „Пријава по огласу“.

 

 

в.д.  Д И Р Е К Т О Р

АПОТЕКЕ БУЈАНОВАЦ

БАСРИ ФЕЈЗУЛАХУ