Дом здравља Раковица

У складу са Уговором о донацији UNOPS-a за подршку Дому здравља Раковица у борби против вируса COVID 19, број донације UNOPS-SHAI-2020-Grant-002,   члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 96/2019 и 58/2020)   и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у периоду од 6

 ( шест) месеци због повећаног обима посла, у Служби за економско-финансијске, правне, техничке и друге сличне послове, на радном месту

 

-АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК  - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:


-фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању- економски смер
-радно искуство у трајању од најмање две године

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном,

  

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд и на сајту Дома здравља.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић