Општа болница Горњи Милановац

На основу члана 7. став 1. тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019)  и Одлуке в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац број 4648 од 16.09.2020.године, Општа болница Горњи Милановац расписује

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће  радно место:

 

1.Медицинска сестра-техничар на болничком одељењу у Служби опште хирургије  - на одређено време, са пуним радним временом …......  1 извршилац

     

        Услови за заснивање радног односа:

-Завршена Медицинска школа општег смера

-Стручни испит,лиценца

   
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
  • оверену фотокопију решења, уверења или потврде о положеном стручном испиту
  • оверена фотокопија лиценце

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

-Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

 

в.д. директор Опште болнице Горњи Милановац

др Предраг Шутић, спец. опште хирургије