Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр.96/2019), а у складу са  Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање Министарства здравља РС број: 4955/2018 од 31.05.2018.године и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца од 17.09.2020. године расписује се

 

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО ГОДИНУ ДАНА

За следећe раднo местo:

Шеф рачуноводства – 1 (један) извршилац у Служби за  правне, економско – финансијске и техничке послове Дома здравља ,,Дољевац“.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних места и послова  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно места из става 1. ове Одлуке је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и  послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- високо образовање (економски факултет ) - на основним студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године / на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 2005. године ,

- најмање пет година радног искуства на економско – финансијским пословима;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до информација употребом интернета;

-  возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-       оригинал или оверену фотокопију дипломе,

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних ( код промене презимена)

-       доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-       фотокопију личне карте,

-        кратку биографију.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до годину дана због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“ , или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

              

 

 ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“ ДИРЕКТОРКА

 др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер менаџмента у систему здравствене заштите