Апотека ’’Врбас’’

На основу члана 115, 116 и 119 став 1. Тачка 12  Закона о здравственој заштити (’’Сл. гласник РС’’ 25/2019), Управни одбор Апотеке ’’Врбас’’ Врбас на основу Одлуке број 240/3 од 18.09.2020. године , дана 18.09.2020. расписује:

 

К О Н КУ Р С

за именовање директора Апотеке ’’Врбас’’  Врбас

 

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4  (ЧЕТИРИ) ГОДИНЕ

 

 

За директора Апотеке може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

 

 

 • да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар, или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;

 

 • да има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;

 

 • да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

 

 • да није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
 • није члан органа политичке странке;

 

6)       испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.

 

Опис посла:

 

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и обавља друге послове у складу са законом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс за именовање директора, учесник јавног конкурса прилаже:

 

 • CV;

 

 • диплому о стеченој стручној спреми;

 

 • потврду о положеном стручном испиту за лица медицинске струке;

 

 • доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента;

 

 • потврду о потребном радном искуству на руководећем радном месту у здравственој установи;

 

 • уверење да није осуђиван за кривична дела (из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а), не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“;

 

 • уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“;

 

 • својеручно потписану изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није члан органа политичке странке;

 

 • друге доказе о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту директора

 

Докази о испуњавању услова прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

 

Пријаве на конкурс са прилозима достављају се на адресу:

 

Апотека ’’Врбас’’Врбас, М. Тита 78, 21460 Врбас  са назнаком „ конкурс за избор директора“.

 

Лице за контакт: Весна Чолаковић тел: 021-704-138, 021-794-486

 

 

Председник Управног одбора

Апотеке „Врбас“ Врбас

Валерија Сокола