Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-987 од  16.09.2020.године  године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

 

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом у трајању од 6 (шест) месеци са пробним радом од 3 (три) месеца  због повећаног обима посла :

1.Служба за оперативно лечење и стерилизацију(операциони блок):

 А  -   1 виша медицинска сестра/техничар у операционој сали

 Б   -   2 медицинске сестре/ техничара у операционој сали

 

2.Служба за анестезију са реаниматологијом :

-   2 медицинске сестре/ техничара у у интезивној нези ниво 2 у смени

 

3.Служба за неурологију:

- 1 медицинска сестра /техничар на болничком одељењу

 

4.Служба за ортопедију са трауматологијом

- 1 медицинска сестра /техничар на болничком одељењу

 

5.Служба за пнеумофтизиологију

- 1 медицинска сестра /техничар на болничком одељењу

 

6.Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања (хируршки сектор)

1 медицинска сестра у ургентним службама и реанимацији у смени

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1А

Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске)  - општи смер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер или смер за инструментаре у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Под тачком 1Б

IV  степен - средња медицинска школа општег или акушерског смера

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Под тачком 2,3,4,5 и 6 - IV  степен - средња медицинска школа општег смера стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 

"СТУДЕНИЦА" 

Мр сци мед др Зоран Мрвић,

спец.дечије хирургије и дечије урологије