Општa болницa"Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Сагласности Министарства здравља  51 број 112-12863/2019. год .од 26.02.2020.год. и  51 број 112-4202/2020 од 05.06.2020.год.  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-985   од    15.09.2020. године                       

                                                                       

Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С    

             

 

За пријем у радни однос   на неодређено време са пуним радним временом:

 

 

 1. Служба за интерну медицину:

            -  Одељење за интерне болести

А - 1 виша медицинска сестра/техничар на болничком    одељењу

Б - 1 медицинска сестра/техничар на болничком    одељењу

 

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком   1А - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Под тачком  2А - IV  степен - средња медицинска школа општег смера стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж ).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља  51 број 112-12610/ 2018 од 25.12.2018.год и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.             од                            године   

 

Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С

временом:

 

 1. Служба за оперативно лечење и стерилизацију – 1 виша медицинска сестра/техничар у операционој сали

 

 1. Служба за анестезију са реаниматологијом – Одсек за интензивну негу - 1 виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези ниво 2

 

 1. Служба за психијатрију – Одељење психијатрије – 1 виша медицинска сестра/техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

 

 1. Одељење здравствене неге – 1 виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер

 

 1. Служба за гинекологију и акушерство – Одељење за гинекологију – 1 виша медицинска сестра/техничар у гинекологију и акушерству

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком  1  - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске)  - општи смер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер или смер за инструментаре у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж )

 

Под тачком   2   - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер или смер за анестетичаре у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж )

 

Под тачком   3 - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер,по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер, у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж )

 

Под тачком   4  -  Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) - струковни санитарно еколошки инжењер, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер санитани техничар у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

-  Под тачком   5  -  Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске)  - смер за бабице, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – акушерски смер у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж ).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије