Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 5279/1 од 08.09.2020. и 5443/1 од 10.09.2020. расписује се:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећa раднa местa:

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на извођењу тестова из области хемостазе чији је обим  привремено повећан.

Опис посла: узимање и пријем биолошког материјала од болесника, извођење тестова из области поремећаја хемостазе, рад на производњи реагенаса и контроли продуката;

      обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и инструмената за рад и хигијенско одржавање опреме и радних површина), и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

Молекуларни биолог – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит у складу са законом.

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на молекуларном тестирању чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма пружања здравствених услуга из области типизације ткива, извођење и унапређење техника молекуларне биологије из области типизације ткива за потребе трансплантације ткива и органа, учешће у раду тимова за трансплантацију ткива и органа уз обавезну приправност и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић