Општа болница Лесковац

Општа болница Лесковац објављује

 

ИСПРАВКУ

Ј А В Н О Г  О Г Л А С А

објављеног на сајту Министарства здрава РС дана 24.09.2020. године

 

1.

 

            У јавном огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, у трајању до 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

  1. Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;

 

 

мења се тачка 2. и гласи:

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

– завршена средња стручна спрема (IV или III степен) и положен стручни испит за рад са судовима под притиском.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић