Завод за јавно здравље Кикинда

На основу члана 114 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 25/2019), чл. 7 и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Кикинда (дел.бр.01-21-I-12/2019 од 9.08.2019. године Завода за јавно здравље и дел.број:138-11-36/2019 од 12.08.2019. године Покрајинске Владе закљученог 12.08.2019. године), а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године, Закључком 51 број: 112-6090/2020 од 30.07.2020. године,  ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, назив радног места БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ у Центру за микробиологију.


ОПИС ПОСЛА:

 • прати стручно-методолошка упутства приликом рада у микробиолошкој лабораторији, под надзором лекара специјалисте микробиолога
 • очитава плоче са засејаним узорцима;
 • очитава идентификационе тестове и тестове осетљивости (антибиограм);
 • микроскопира нативне и бојене препарате;
 • изводи паразитолошке анализе из клиничких узорака
 • узима и обрађује узорке пацијената на миколошку анализу
 • изводи миколошке анализе из клиничких узорака
 • изводи очитавање засејаних подлога на гљивице
 • изводи поједине, сложеније идентификационе тестове;
 • шифрира извршене услуге;
 • контролише услове радне средине и води евиденцију о њима
 • врши и израђује извештаје о верификацији и валидацији метода;
 • контролише примену система квалитета у раду лабораторије, у складу са процедурама
 • стара се и одржава референтне бактериолошке сојеве
 • врши контролу антибиограм дискова за израду антибиограма диск дифузионом методом, референтним бактериолошким сојевима, на дневном нивоу
 • обавља контролу продуктивности, селективности и стерилности хранљивих подлога;
 • изводи анализе молекуларне дијагностике- RT PCR (екстракцију нуклеинске киселине из узорка, прављење мастермикса, амплификација НК, итд,) и изводи очитавање урађених анализа у молекуларној дијагностици
 • по потреби узима санитарне узорке за микробиолошко испитивање и врши њихову анализу
 • изводи очитавање урађених анализа у току микробиолошког испитивања санитарних узорака ( вода-све врсте, брисеви површина и предмета који долазе у контакт са храном, микробиолошке анализе хране, анализе које се изводе при контроли процеса стерилизације уређаја за стерилизацију,)
 • након одговарајуће обуке, правилно користи лабораторијску опрему
 • правилно одлаже медицински отпад
 • правилно користи личну заштитну опрему
 • да је обучен и у свакој ситуацији адекватно, по процедури, реагује у случају биоинцидента у лабораторији
 • изводи записе, у складу са процедурама рада
 • израђује планове превентивних прегледа лабораторијске опреме, у сарадњи са главним техничаром Завода
 • активно учествује у припреми месечног захтева набавке
 • усавршава рад  и  дијагностичке  методе у оквиру своје струке  пратећи  савремена  научна  достигнућа  из  микробиологије  и  паразитологије
 • води документацију система квалитета одељења/центра
 • врши и  друге  послове   из  домена  своје  стручне  оспособљености, које  му  стави  у  задатак начелник центра или  директор
 • обавезан је да својим радом унапређује систем менаџмента квалитетом
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака
 • одговоран је за реализацију плана рада одељења
 • одговоран за спровођење заштите на раду, као и чување средстава рада и материјала на/са којима ради
 • овлашћен да сарађује са корисницима услуга Завода и надлежним институцијама, уз сагласност начелника или директора;
 • запослени је обавезан да се придржава одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а.
 • одговоран је за вођење и чување пословне документације.

 

 • За свој рад одговара Начелнику Центра за микробиологију.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

-Високо образовање:

-на студијама другог степена (мастер академске студије) – ПМФ или други одроварајући факултет - мастер биолог; по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године - ПМФ или други одроварајући факултет – дипломирани биолог; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

 

-стручни испит за здравствене сараднике, у складу са законом;

-једна година радног искуства у здравственој заштити.

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног огласа  на сајту Националне службе за запошљавање. Јавни оглас ће бити објављен и на огласној табли и Web сајту Завода за јавно здравље Кикинда. Јавни оглас ће бити достављен Министарству здравља ради објављивања на Web сајту Министарства  здравља PС.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за БИОЛОГА/МОЛЕКУЛАРНОГ БИОЛОГА “.

 

IV

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу оверене фотокопије :

 • уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила,
 • извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • доказ о радном искуству
 • кратку радну биографију, адресу, контакт телефон
 • фотокопију очитане личне карте

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове Завода за јавно здравље Кикинда.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прeтхoднo искуствo o рaду, прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави напред наведену документацију која се прилаже у оригиналу или оверене фотокопије.

Директор Завода за јавно здравље Кикинда доноси одлуку о избору кандидата.

 

Напомена: У складу са Законом о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 25/2019), стручни испит за здравствене сараднике није потребан.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије