Дом здравља Алибунар

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 96/19 и 58/2020-Анекс) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар, број 02-644 од 25.06.2019.. и Кадровског плана за Дом здравља "Алибунар за 2020.годину издато од стране Министасртва здравља, бр. 112-01-31/2020-02 од 12.03.2020.г, и одлуке директора бр_02-1004 од 28.09.2020.. год, Дома здравља ''АЛИБУНАР'' расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 до повратка запослене са породиљског одсуства

и одсуства са рада ради неге детета

 

             Доктора медицине специјалиста изабрани лекар за децу(педијатар) или доктор медицине изабрани лекар за рад у Дом здравља Алибунар, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета са пуним радним временом, број извршиоца - 1

 

            УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова             одређених Законом о раду, Кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

За доктора медицине специјалиста изабрани лекар за децу-педијатар:

 

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.г. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о спец.и ужим спец. здравствених радника и здравствених сарадника ( Медицински факултет, VII-2 степен стручне спреме)
 • На основним студијама у трајању од најмање од пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о спец.и ужим спец. здравствених радника и здравствених сарадника ( Медицински факултет, VII-2 степен стручне спреме)
 • Положен стручни испит,
 • лиценца за рад,
 • специјалистички испит

 

или,

 

За доктора медицине изабрани лекар:

 

 • На интегрисаним академсим студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година по прописи који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • стручни испит.
 • лиценца за рад

 

Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Алибунар радним данима од 10 до 12 часова.

 

 

Кандидати достављају:

 

 • пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности,
 • извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани,
 • уверење да се против њих не води кривични поступак издато од Суда,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију о положеном специјалистичком испиту
 • оверену фотокопију о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија личне карте,

 

Копије документа морају бити оверена у суду или код јавног бележника (нотара).

 

Кандидат који буде изабран на овом конкурсу дужан је да, ради заснивања радног односа, достави оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника

 

Пријаве на оглас послати на адресу Дом здравља Алибунар, Трг Слобе број 8, 26310 - Алибунар, са ознаком за конкурс или донети лично у канцеларију Служби за опште послове Дома здравља Алибунар.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, као и на сајту Дома здравља Алибунар.

По завршеном огласу, предата документа неће бити враћена кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

вд Д и р е к т о р,

Др Динка Кожокар Даждеа