Специјалнa болницa Сокобања

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом у Специјалној болници Сокобања; - Сокобања за
обављање послова
1. спремачице просторија у којима се пружају здравствене
услуге..........................1 извршиоца.
II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
-основна школа, I степен стручне спреме.
III

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:
-оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
-фотокопију личне карте
-кратку биографију.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу
Послови.
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230
Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Одлуку објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, на
web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за
запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова
и архиви Болнице.

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, ради
замене запосленог на неплаћеном одсуству, са пуним радним временом у
Специјалној болници Сокобања; - Сокобања за обављање послова
1. више медицинске сестре .............................................. 1 извршилац.

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
-виша/висока стручна спрема (медицинска сестра), VI степен стручне
спреме
-положен стручни испит за своје звање.
III

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:
-оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној
школи
-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
-оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решење о
упису у комору
-фотокопију личне карте
-кратку биографију.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу
"Послови".
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230
Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, на
web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за
запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова
и архиви Болнице.

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, због
повећаног обима посла, у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом у
Специјалној болници Сокобања; - Сокобања за обављање послова
1. спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге
.............................................. 2 извршиоца.

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
-основна школа, I степен стручне спреме.
III

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:
-оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
-фотокопију личне карте
-кратку биографију.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу
"Послови".
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230
Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, на
web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за
запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова
и архиви Болнице.