ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

РАСПИСУЈЕ   ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време,   са пуним радним временом у  Служби за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одељење  за лабораторијску дијагностику

 

- ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР-1 ИЗВРШИЛАЦ

 

УСЛОВИ:   средња медицински школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, и пробним радом од 2 (два) месеца   у Специјалистичко-консултативној служби, Одељење за оториноларингологију, на радном месту

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ-1 ИЗВРШИЛАЦ

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија уверења о положеном специјалиситчком испиту из оториноларингологије,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

                     спреме, положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца, познавање рада на

                     рачунару, возачка дозвола Б категорије-активан возач, радно искуство шест

                     месеци у звању  лабораторијског техничара

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој медицинској школи, смер лабораторијски техничар,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад (лиценце) или решења о упису у комору,

- фотокопија возачке  дозвола Б категорије-активан возач

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблагоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор и проверу стручног знања, , које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, и пробним радом од 2 (два) месеца   у Специјалистичко-консултативној служби, Одељење за оториноларингологију, на радном месту

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ-1 ИЗВРШИЛАЦ

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија уверења о положеном специјалиситчком испиту из оториноларингологије,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.