Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања"

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време  до 31. децембра 2020. године, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

Техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме..........................................1 извршилац

 

Опис послова:

 • Ради на одржавању уређаја, апарата и електроинсталација у објектима Института;
 • Стара се о исправности, врши замену и отклања кварове на свим прикључцима, прекидачима, утикачима, осигурачима и разводним таблама;
 • Стара се о исправности расвете и изводи нове инсталације;
 • Стара се о исправности хидротерапијских постројења уз помоћ водоинсталатера;
 • Врши поправке на машинама и уређајима у вешерају;
 • Врши поправку свих електроуређаја и апарата у кухињи;
 • Врши поправку и контролише рад специјалних када, машина за припрему пелоида, апарата за дезинфекцију, инхалацију, сауне и компресорских постројења;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;
 • За свој рад одговара директору и непосредном  руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/14, 113/2017 и 95/2018 -аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

са завршеним средњим образовањем – III или IV степеном стручне спреме електротехничке, машинске, грађевинске.

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

- Диплома о завршеном средњем образовању III или IV степен стручне спреме,  електротехничке, машинске, грађевинске струке

- Лична карта;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време (преко 10%) за радно место Техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, за следеће послове:

 

 • ЛИКВИДАТОР......................................1извршилац

 

Опис послова:

 • Припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама,
 • Водиевиденцију из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;
 • Води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом
 • Проверава правоваљаност докумената са формалне, суштинске и материјалне стране пре исплате на благајни;
 • Обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода;
 • Обавља ликвидацију књиговодствених исправа;
 • Контролише исправност улазних, излазних и интерних докумената из делокруга рада;
 • За сваки документ пре исплате мора испитати основаност за извршење набавке, да постоји документ о пријему робе за извршене услуге, о пријему услуге итд;
 • Контролише исплате по вирманским налозима и исте ликвидира;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;
 • За свој рад одговара директору и непосредном  руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене важећим  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

 • са завршеним средњим образовањем – IV степеном стручне спреме економске, правне, туристичке струке или гимназије и радним искуством на тим пословима стеченим  да дана ступања на снагу уредбе, знањем рада на рачунару и најмање три године радног искуства.
 •  

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

Диплома о завршеном средњем образовању - IV степеном стручне спреме економске, правне, туристичке струке или гимназије;

- Лична карта;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

- Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института,или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за радно место Ликвидатор“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног запосленог, до повратка на рад  за следеће послове:

 

 • ДОМАР......................................1 извршилац

 

Опис послова:

 • Ради на одржавању и свим поправкама водоводне и канализационе мрежу у објектима Института;
 • Одржава хидрофорска постројења уз помоћ електротехничара јаке струје;
 • Ради на одржавању и свим поправкама у хидротерапијским блоковима и стара се о исправности мокрих чворова;
 • Врши монтажу и демонтажу свих санитарних уређаја;
 • Одржава судопере у кухињи, специјалне каде, апарате за инхалирање, вентиле и шибере хладне и топле минералне воде и слично;
 • Материјално се задужује истребованим материјалом који уграђује или са којим рукује и исти правда путем радних налога;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;
 • За свој рад одговара директору и непосредном руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене важећим  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

 • са средњим образовањем  III степеном стручне спреме, електротехничке, машинске, грађевинске, техничке струке;

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној средњој школи, III степен стручне спреме       електротехничке, машинске, грађевинске, техничке струке

 - Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  Кандидатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института,или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за радно место Домар - замена за привремено одсутног радника до повратка на рад“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног запосленог, до повратка на рад  за следеће послове:

 

 • СЕРВИРКА......................................1 извршилац

 

Опис послова:

 • Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;
 • Након оброка сакупља прљаво суђе и односи у кухињу;
 • Чисти и полира прибор којим послужује госте;
 • Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;
 • Послужује храну тешким болесницима по собама;
 • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;
 • За свој рад одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене важећим  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

 • са средњим образовањем  III степеном стручне спреме,

изузетно са основним образовањем и радним искуством на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној средњој школи, III степен стручне спреме

  Изузетно

-Сведочанство - Уверење  о завршеној основној школи (уколико има искуство на наведеним пословима);

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института,или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за радно место Сервирка - замена за привремено одсутног радника до повратка на рад“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.