ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

                 

          ОЈ Дом здравља Нова Варош

         

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти  ......................................................... 1 извршилац

         

          

         

Услови за заснивање радног односа

 

 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

        

         

           ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ............................................................................................. 1 извршилац

 

           ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти  ................................................... 1 извршилац

 

           ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................ 1 извршилац

 

 

           Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине – VII степен стручне спреме,заршен медицински факултет,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у кућном лечењу и нези  – IVстепен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински    техничар , положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге  -IIстепен стучне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућој школи  
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.