Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. На одређено време од 3 месеца ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту СПРЕМАЧИЦА
  2. На одређено време од 3 месеца  ЈЕДНОГ ИЗВРШИОЦА на радном месту  ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

Због повећаног обима посла на период од 3 месеца.

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

  • За радно место спремачица минимум  завршена основна школа-диплома или сведочанство

За радно место  домар/мајстор одржавања– средње образовање техничког  смера/ кв радник 
Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.