Општa болницa Горњи Милановац

На основу члана 7. став 1. тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019)  и Одлуке в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац број 4987 од 01.10.2020.године, Општа болница Горњи Милановац расписује

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће  радно место:

 

1.Возач санитетског возила у Одсеку за санитетски транспорт пацијената  –  на одређено време, са пуним радним временом …......  1 извршилац

Опис послова:

– врши хитан санитетски превоз пацијената;

– врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

– помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

– одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;

-приправан је у складу са распоредом приправности у Одсеку за санитетски транспорт.

 

 Услови за заснивање радног односа:

-Средње образовање

-Возачка дозвола Б категорија

  
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
  • фотокопију возачке дозволе
  • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда не старије од 6 месеци)
  • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице не старије од 6 месеци)

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

-Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

 

в.д. директор Опште болнице Горњи Милановац    

др Предраг Шутић, спец. опште хирургије