Општа болница Пирот

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2781/Р  од  15.10.2020. године  расписује се:

 

О Г Л А С

 

 

 За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

  1. Администратор подршке корисницима информационих система и технологија за рад у Одељењу информационих технологија- 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

  • средње образовање IV степен стручне спреме

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС». Оглас  важи од 16.10.2020. г. (до24.10.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

                                                                                                            ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић