Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, Анекс I бр.58/20), Дописа Министарства здравља бр.112-01-1255/2020-02 од 06.10.2020.године о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-7542/2020 од 28.09.2020.године и Одлуке о расписивању конкурса бр. 1626 од 19.10.2020.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на неодређено време

на радно место под називом благајник - 1 (један) извршилац

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место под називом:

- благајник са описом послова из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице.

II

Услови за заснивање радног односа су:

   1.завршена средња економска школа – смер економски техничар;

   2.познавање Microsoft Office пакета;

III

Потребно је доставити следећа документа у затвореној коверти и нагласити за које радно место се подносе:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој економској школи;

- пријава на конкурс са биографијом;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић