Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број  4126-1 од  02.11.2020. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Четири (4) извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

Један (1) извршилацВИШИ НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове

 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање здравствене струке за наведено звање:

-      на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

-      на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

-      стручни испит,

-      лиценца,

-      најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној високој школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Један (1) извршилац: ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – ЕЛЕКТРИЧАР у Одсеку за техничко одржавање и безбедност у Одељењу за техничке и друге сличне послове

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • Да поседује средњу стручну спрему

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Један (1) извршилац: ВОЗАЧ  САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА У БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА у Одељењу за техничке и услужне послове

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • Да поседује средњу стручну спрему саобраћајног или техничког смера
  • Положен возачки испит Б категорије
  • Здравствена способност

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој школи

-Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Један (1) извршилац: ПОРТИР/ЧУВАР у Одсеку за техничко одржавање и безбедност у Одељењу за техничке и друге сличне послове

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • Да поседује средњу стручну спрему

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем- назначити радно место за које се конкурише“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

   

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић