Клинички Центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14338 од  30.10.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

 

ТEХНИЧКЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ  –  3 ИЗВРШИОЦА

 

I за Службу за техничке и друге послове

- 2 референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а

Услови: IV степен стручне спреме

 

- 1 монтер за Одељење текућег одржавања теромтехничке опреме и инсталација

Услови: III степен стручне спреме машинске струке

 

ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 32 ИЗВРШИОЦА:

 

I за Службу за техничке и друге послове

- 20 спремача

- 5 помоћних радника

 

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

- 5 сервирки

 

III за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

- 2 манипуланта (рад на паковању и транспотру робе)

 

Услови: II степен стручне спреме, основно образовање.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • доказ о радном стажу, уколико га кандидат има (листинг из ПИО фонда, копија радне књижице и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати за послове референта за ФТО  и оперативне послове ЗОП-а који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце за вршење послова приватног обезбеђења у складу са законом. Тек након доношења лиценце, могуће је заснивање радног односа.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин