Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-4873/2020 од 16.06.2020. године, кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2020. годину бр-112-01-31/2020-02 од 01.10.2020. године вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

Доктор медицине на осталим болничким одељењима за рад на одељењу опште хирургије

 (VII/1 степен стручне спреме) ........................................................................1 (један) извршилац

 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • лиценца за рад издата од стране лекарске коморе Србије

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Критеријуми:

 • просечна оцена у току школовања
 • радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног стручног испита)
 • оцена на разговору

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце лекарске коморе Србије
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

Медицинска сестра-техничар (општи смер) на осталим болничким одељењима

(IV степен стручне спреме)  ................................................................ 2 (два) извршиоца

 

Медицинска сестра-техничар (општи смер) у ургентним службама и реанимацији

(IV степен стручне спреме)  ................................................................ 2 (два) извршиоца

 

Медицинска сестра-техничар (општи смер) у стационарним установама које обављају психијатријску делатност

(IV степен стручне спреме)  ................................................................ 1 (један) извршилац

   

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,    смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведочанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце за рад, или, решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас (са назнаком за радно место) или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима, као и оверене фотокопије комлетне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић