Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-428/2020 од 01.10.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4873/2020 од 16.06.2020. године, Oдлуке директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија број 01-3015 од 07.10.2020. године,  Дом здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Ради попуне радног места:

 • Доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту школске деце –Одељење у Бешки, примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • ради на унапређењу здравља деце и омладине;
 • обавља систематске, контролне и друге прегледе школске деце;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља, раном откривању болести и  благовременом лечењу  деце и омладине;
 • врши дијагностику и благовремено лечење школске деце;
 • спроводи превентивне мере предвиђене Планом рада службе;
 • спроводи вакцинисање деце према календару вакцинације;
 • обавља прегледе ученика завршног разреда осмогодишње школе, ради утврђивања способности ради даљег школовања за одређено занимање;
 • ради на едукацији деце;
 • учествује у процесу акредитације;
 • обавља и друге послове изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом;
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца,односно директора;

 

Услови за обављање послова:

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • на интегрисаним академским студијама медицинске струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година медицинске струке, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • општа здравствена способност за рад;
 • познавање рада на рачунару;

 

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију.

 

Текст огласа доставити Министарству здравља и Националној служби за запошљавање ради објављивања на web сајту.

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

 

 

Директор Дома здравља                           

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства