Дом здравља Баточина

На основу чл. 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I) и чл. 23. Статута Дома здравља Баточина, директор Дома здравља Баточина, доноси

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНО МЕСТО ДОМАРА

 

 1. РАДНО МЕСТО, ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА, ТРАЈАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, РАДНО ВРЕМЕ, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:
 • Домар, на неодређено време, са пуним радним временом
 • Број извршилаца: 1

 

 1. УСЛОВИ:
 • IV степен стручне спреме;
 • да је кандидат пунолетан.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
 • биографија;
 • фотокопија личне карте;
 • оверена фотокопија дипломе о стручној спреми;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
 • лична радна дозвола (уколико је кандидат страни држављанин).

Оригинали извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству или оригинали чије се фотокопије оверавају не смеју бити старији од 6 месеци.

Oверена фотокопија дипломе о стручној спреми не сме бити старија од 6 месеци.

            Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
 • Пријаве у затвореној коверти послати или доставити лично на адресу: Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место Домара“. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.
 • Све додатне информације се могу добити на телефон 034/6841-130 локал 113 или путем e-mail адресе dzbatocina@mts.rs и dzbatocina@dzbatocina.rs

 

 1. ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА:
 • 8 (осам) дана од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

др Ана Аничић