Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2877/Р  од  02.11.2020. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

  

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутних радника за следећа радна места:

  1. Медицинска сестра /техничар у интензивној нези нивоа II за рад у Служби за анестезију са реаниматологијом - 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

  • средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца или Решење о упису у комору;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

  1. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби за интерну медицину  –  2 извршиоца

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

  • средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца или Решење о упису у комору;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

ОГЛАС важи од 03.11.2020.године (до 11.11.2020.године). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 


ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић