Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу члана 21. Статута Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш члана 114. Закона о здравствениој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2019) и указане потребе, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш доноси одлуку:

ПОНИШТАВА СЕ

 

ЈАВНИ ОГЛАС бр.03-9035/3 од 13.10.2020. године

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Поништава  се  оглас за пријем у радни однос на одређено радно време као замена за привремено одсутног запосленог радника, са пуним радним временом  за следеће послове:

 

  • ДОМАР ...................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

  • Ради на одржавању и свим поправкама водоводне и канализационе мрежу у објектима Института;
  • Одржава хидрофорска постројења уз помоћ електротехничара јаке струје;
  • Ради на одржавању и свим поправкама у хидротерапијским блоковима и стара се о исправности мокрих чворова;
  • Врши монтажу и демонтажу свих санитарних уређаја;
  • Одржава судопере у кухињи, специјалне каде, апарате за инхалирање, вентиле и шибере хладне и топле минералне воде и слично;
  • Материјално се задужује истребованим материјалом који уграђује или са којим рукује и исти правда путем радних налога;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;
  • За свој рад одговара директору и непосредном руководиоцу.

 

            Институт за лечење и рехабилтацију “Нишка Бања“ Ниш  је 13.10.2020. године на сајту Националне службе за запошљавање  објавио оглас за пријем у радни однос на одређено радно време као замена за привремено одсутног запосленог за једног Домара са средњим образовањем,  III степеном стручне спреме, електротехничке, машинске, грађевинске, техничке струке. Како су пријаву поднела само три кандидата, Комисија формирана Одлуком директора од 28.10.2020. године заведена под бројем 03-9035/4, након отварања поднетих пријава, није имала могућност избора, што је констатовано записнички, те је Комисија предложила да  се овај оглас  поништи  и стави  ван снаге.

Имајући у виду наведено, Јавни оглас за домара, за рад на одређено време као замена за привремено одсутног запосленог,  објављен 13.10.2020. године на сајту Националне службе за запошљавање, сматра се поништеним.

           

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић