Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14335 од 30.10.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад  у складу са позитивним прописима и то за

 

 

ЗДРАВСТВЕНОГ САРАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИОЦ:

 

I Клинику за неурохирургију

-1 дипломирани инжињер електротехнике за радно место инжињер инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и то за рад у Одсеку медицинске физике Одељењу за стереотаксичну радиохирургију целог тела-Х нож

 

Услови: завршен Електротехнички факултет (на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређују високо образовање, почев од 10 септембра 2005. године; на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године)

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИОЦА:

 

I Клинику за кардихирургију

-1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Оперцаионој сали Одељења операционог блока

 

II Клинику за кардиологију

-1 виши/струковни радиолошки техничар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Служби за интервентну кардиологију

 

III Центар за радиологију и МР

-1 виши/струковни радиолошки техничар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу ургентне радиологије

 

IV Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Интензивној нези нивоа 2 у Одељењу интензивне неге

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 34 ИЗВРШИОЦА:

 

 I Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

- 3 медицинскe сестрe-техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

II Клинику за гастроентерологију и хепатологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

III Клиника за урологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

IV Клинику за неурохирургију

- 3 медицинскe сестре-техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

V Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

- 2 медицинскe сестре-техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VI Клинику за нефрологију

- 1 медицинскa сестрa-техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VII Клинику за васкуларну хирургију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

VIII Клинику за очне болести

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

IX Клинику за грудну хирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

X Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

- 1 лабораторијски техничар на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

XI Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

XII Служба за фармацеутску делатност и снабдевање

- 2 фармацеутска техничара на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

XIII Клиника за гинекологију и акушерство

- 2 медицинске сестре/техничара гинеколошко-акушерског смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

- 2 медицинске сестре/техничара педијатријског смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

XIVКлиника за пулмологију

- 2 медицинскe сестрe-техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XV Клиника за хематологију

- 2 медицинскe сестрe-техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и то за рад у Интензивној нези нивоа 2 у Одељењу лимфоми инт

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и то за рад у Интензивној нези нивоа 2 у Одељењу за мешовите лимфопролиферативне болести

 

XVI Клиника за психијатрију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

XVII Клинику за кардиохирургију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и то за рад у Интензивној нези нивоа 2 у Одељењу полуинтензивне неге

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и то за рад у Интензивној нези нивоа 3 у Одељењу опште интензивне неге

 

XVIII Центру за медицинску биохемију

- 1 лабораторијски техничар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад и то за рад у Одељењу у Клиници за дигестивну хирургију

- 1 лабораторијски техничар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад и то за рад у Одељењу у Клиници за хематологију

 

Услови: IV степен стручне спреме одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверену фотокопију сведочанства од 1.до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)

 

  • доказ о радном стажу, уколико га кандидат има (листинг из ПИО фонда, копија радне књижице и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин