Општа болница Ваљево

На  основу  члана  192. Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018), a у складу  са  овлашћењима    по   члану   23. Статута  Опште  болнице  Ваљево,  в.д.директора   дана  17.11.2020.године  доноси 

 

О Д Л У К У

 

Члан  1.

Стoрнира   се   јавни  оглас    број: ОБВ-01-8952   од   02.11.2020.године   за   пријем  у  радни  однос  на  одређено   време   једног   доктора  медицине, ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  неплаћеног  одсуства, за  потребе   Одељења   за  инфективне  болести   са  специјалистичким  кабинетом  у  Општој   болници  Ваљево.

 

Члан  2.

Одлука   из   претходног   члана   је  коначна.

 

Члан  3.

У   складу  са  наведеним,   потребно  је  упутити  обавештење  свим   учесницима  по  јавном  огласу.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана   02.11.2020.године, в.д.  директорa  Опште  болнице  Ваљево   донео   је   одлуку   о   расписивању   јавног   огласа    за  пријем    у   радни  однос  на  одређено  време   једног доктора  медицине,  ради  замене  привремено  одсутне  запосленe, до  повратка  са  неплаћеног  одсуства, за  потребе   Одељења   за  инфективне  болести  са   специјалистичким   кабинетом.

            Jавни  оглас   објављен  је  у   публикацији   „Послови“   код   Националне   службе   за  запошљавање – филијала  Ваљево,   дана   11.11.2020 године.

                Одлука   из   члана   1.  уследила   је   из   разлога  престанка   потреба   за  пријем   кандидата   у  радни  однос   по  наведеном  јавном   огласу.

У  складу  са  наведеним,  донета  је   одлука  као   у   изреци.

 

 

др  Зоран  Ђурић, в.д. директора

                                                                                                                     

- Национална  служба  за  запошљавање

- интернет  страница   ОБ Вaљево

 - интернет  страница  Министарства  здравља РС

- одељ. за  правне, кадровске  и  адм. послове