Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I),  директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Доктор медицине –  Одељење опште хирургије 1 и дечије хирургије -Служба опште хирургије-Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци,због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит.

Опис:  -превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

–утврђује време и узрок смрти.                                                                                                                        

-Ради друге послове из свог делокруга рада, као и по налогу шефа одељења, начелника Службе и начелника Сектора којима је непосредно одговоран за свој рад.

- Радно место  са повећаним ризиком.    

 

2.Доктор медицине –  Служба педијатрије-Сектор клиничких служби, на одређено време до 6 месеци , због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит.

Опис:  -превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

–утврђује време и узрок смрти.                                                                                                                        

-Ради друге послове из свог делокруга рада, као и по налогу шефа одељења, начелника Службе и начелника Сектора којима је непосредно одговоран за свој рад.

- Радно место  са повећаним ризиком.                                                                                                                 

 

3.Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер –  Служба за лабораторијску дијагностику-Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци,на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 Услови: Високо образовање из области медицине на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит,лиценца, 6 месеци радног искуства.

Опис: Ради послове на спровођењу програма за спречавање и сузбијање болничких инфекција, спроводи све  опште мере за заштиту од болничких инфекција и мере по клиничким и епидемиолошким   индикацијама предвиђених Законом, врши спровођење хигијенског и санитарног надзора   за оделења са високим ризиком за настанак болничких инфекција ( јединице интензивне неге,   хируршка оделења, оделење за неонатологију). Врши прикупљање података о инфекцијама  изазваним бактеријама резистентним на антибиотике, као и друге послове у складу са Законом.   Врши контролу при сепарацији медицинског инфективног отпада на Одељењима у Општој болници.Врши евиденцију запосленог особља у вези третмана инфективног отпада.Врши контролу Биоспорама  у  Аутоклаву у ЦМТ и води евиденцију о томе. Заједно са члановима комисије за надзор рада ЦМ за третман контролише рад на свим нивоима у току процса и обавештава надлежне о неисправности у процесу рада. Контактира  остала лица регионалнх здравствених установа у вези инфективног медицинског отпада.  Ради и друге послове из домена своје стручности. За свој рад непосредно одговара начелнику службе, главној сестри-техничару Опште болнице и помоћнику директора Сектора  заједничких медицинских служби.Радно место са повећаним ризиком.

 

               Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

    -  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

    -  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

    -  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

    -  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у  Лекарску комору 

    -  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у  Комору мед.сестара и здрав.техничара

    -  Фотокопија важеће личне карте

    -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

              

                                                                                         

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

                        Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                                    ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање                                     ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                               СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                               др Живко Врцељ