Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010, 1/2015), и Одлуке директора бр 997  /2020  и у складу са Закључком Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр 112-8409/2020 којим се даје сагласност ѕа пријем у рани однос на неодређено време једног извршиоца на радном месту сервирка , Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.      На неодређено време  ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту СЕРВИРКА

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

-        За радно место сервирка минимум  завршена средња школа

-        Минимум 2 године радног искуства на сличним пословима


Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа- диплому средње школе и м образац, потврду послодавца или фотокопију радне књижице којим се доказује радно искуство, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

У НОВОМ ПАЗАРУ                                                                                                                ДИРЕКТОР

Др Соња Радетинац- физијатар