Клинички центар Војводине, Нови Сад

На основу члана 7. став 1. тачка 3.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс) и члана 18. тачка 1) Статута Клиничког центра Војводине   (пречишћен текст) бр. 1141/8 од 28.12.2018. године, в.д. директора Клиничког центра Војводине расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за пријемом у радни однос на неодређено време, за рад са пуним радним временом, на пословима доктора медицине – 9 извршилаца, и то за потребе:

 • Клинике за неурохирургију – 1 извршилац,
 • Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију – 2 извршиоца;
 • Клинике за очне болести – 2 извршиоца;
 • Клинике за инфективне болести – 2 извршиоца;
 • Клинике за гинекологију и акушерство – 2 извршиоца.

 

Опис посла на радном месту доктора медицине прописан је Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Војводине, и гласи:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, обавља и друге послове здравствене заштите у оквиру своје стручне спреме, само под надзором овлашћеног доктора медицине специјалисте или субспецијалисте - ментора;
 • спроводи здравствену заштиту становништва;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • утврђује време и узрок смрти;
 • по налогу непосредног руководиоца и руководиоца ОЈ послове свог радног места обавља и за потребе других ОЈ и РЈ;
 • по налогу непосредног руководиоца и руководиоца ОЈ обавља и друге послове из домена своје стручности и делокруга рада ОЈ.

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање на интегрисаним студијама из области медицине, стручни назив доктор медицине;
 • просечна оцена на студијама најмање 8;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у струци.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву за пријем у радни однос и биографију (у пријави обавезно навести контакт телефон и адресу електронске поште),
 • фотокопију дипломе о завршеним интегрисаним студијама из области медицине, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце или потврде да је поднет захтев за издавање лиценце,
 • фотокопију личне карте, односно очитане податке са личне карте (уколико је чипована).

           

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног огласа код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично на писарницу Клиничког центра Војводине или поштом на адресу: Клинички центар Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова бр.1, са назнаком „Пријава на јавни оглас за пријем у радни однос“.

Сви пријављени кандидати који испуњавају услове и благовремено поднесу потпуне пријаве, биће позвани на разговор у складу са чланом 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. О месту и времену одржавања разговора, кандидати ће бити обавештени достављањем позива  на адресу електронске поште коју наведу у пријави.

 Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и објављена на интернет страници Клиничког центра Војводине (www.kcv.rs), као и на огласној табли Клиничког центра Војводине.

Кандидати који буду изабрани у обавези су да, пре заснивања радног односа, доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима јавног огласа. Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Едита Стокић