Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс 1) и Одлуке в.д.директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву бр. 5-1026               од 26.11.2020. године, Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује                                        

 

О   Г   Л   А   С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце:

- 1 ( једне)  медицинске сестре/ техничара до повратка запослене са трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада ради  неге детета и

- 1  ( једне)  медицинске сестре/ техничара до повратка запослене са одсуства са рада  ради посебне неге детета.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

- Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -    оверену фотокопију дипломе о завршеној школи ;

  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом  доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати. 

 

 

В.Д.  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У  КРАЉЕВУ

ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ,СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И

МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА У  ЗДРАВСТВУ