Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010, 01/2015, 96/19), и Одлуке директора бр1025  /2020 донете , Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- На oдређено време до повратка на рад привремено одсутне запослене   ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-ЛЕКАР ОПШТЕ ПРАКСЕ

- На oдређено време до повратка на рад привремено одсутне запослене ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

За радно место доктор медицине-лекар опште праксе:

 • VII степен стручне спреме-завршен медицински факултет
 • Положен стручни испит
 • Минимум шест месеци радног искуства на истим или сличним пословима

За радно место медицинска сестра-техничар:

 • IV степен стручне спреме-завршенa средња школа медицинског смера
 • Положен стручни испит
 • Минимум шест месеци радног искуства на истим или сличним пословима

 • Уз пријаву кандидати подносе и:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеноj oдговарајућој школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Одговарајући доказ о траженом радном искуству( копија радне књижице или М образац или изјава ранијег послодавца о обављању тражених послова  и траженој дужини стажа или уговор о волеонтерском раду)
 • молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.


Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Радетинац- физијатар