Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/19), у складу са Кадровским планом Института за медицину рада Србије за 2020. годину Министарства здравља бр. 112-01-31/2020-02 од 19.10.2020. године, Правилником о организацији систематизацији послова и радних места Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ бр.06-1258 од 23.03.2018 и Одлуком директора Института за медицину рада Србије о потреби заснивања радног односа бр. 06-5552 од 24.11.2020. године,  расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

I

за пријем у радни однос, на неодређено време, са пуним радним временом

 

 

° Три (3)  извршиоца :  медицинска сестра – техничар у амбуланти / дијагностици / на осталим болничким одељењима.

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за медицину рада Србије „ Др Даргомир Карајовић“ број 06-1258 од 23.03.2018.године

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • поседовање средње стручне спреме IV степен – завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра техничар
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад
 • доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)
 • искуство у раду у стационарном делу медицине рада

 

   Уз пријаву се подносе у оригиналу или копији следећа документа:

 • диплома о завршеној средњој медицинској школи
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

  

° Један (1) извршилац: медицинска сестра – техничар у амбуланти/дијагностици/ на осталим  болничким одељењима / у гинекологији и акушерству

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за медицину рада Србије „ Др Даргомир Карајовић“ број 06-1258 од 23.03.2018.године

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • поседовање средње стручне спреме IV степен – завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра техничар
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад
 • доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)
 • искуство у раду у гинеколошкој амбуланти медицине рада

 

  Уз пријаву се подносе у оригиналу или копији следећа документа:

 • диплома о завршеној средњој медицинској школи
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

II

за пријем у радни однос, неодређено време, са пуним радним временом,  на пословима доктора медицине – 2 извршиоца.

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за медицину рада Србије „ Др Даргомир Карајовић“ број 06-1258 од 23.03.2018.године

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање на интегрисаним студијама из области медицине, стручни назив доктор медицине;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • искуство у рад у амбулантном и стационарном делу медицине рада
 • доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или копији следећа документа:

 • диплома о завршеном медицинском факултету
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

III

 

за пријем у радни однос, неодређено време, са пуним радним временом,  на пословима доктора медицине специјалиста офталмологије  – 1  изввршилац

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за медицину рада Србије „ Др Даргомир Карајовић“ број 06-1258 од 23.03.2018.године

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање на интегрисаним студијама из области медицине, положен специјалистички испит
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)
 • искуство као специјалиста офталмологије најмање 7 година, пожељно искуство у раду у офталмолошкој амбуланти медицине рада

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или копији следећа документа:

 • диплома о завршеном медицинском факултету
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

IV

 

за пријем у радни однос, неодређено време, са пуним радним временом,  на пословима доктора медицине специјалиста медицине рада – 1  извршилац

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за медицину рада Србије „ Др Даргомир Карајовић“ број 06-1258 од 23.03.2018.године

 

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање на интегрисаним студијама из области медицине, положен специјалистички испит
 • стручни испит
 • лиценца;
 • доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)
 • као специјалиста медицине рада најмање 3 године и шест месеци искуства, пожењно искуство у раду у амбуланти и стационару медицине рада

 Уз пријаву се подносе у оригиналу или копији следећа документа:

 • диплома о завршеном медицинском факултету
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

       

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд, архива Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас се објављује на огласној табли послодавца, интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Института и достављена кандидатима који не буду изабрани, путем е-маила наведеног у поднетој документацији, у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

 

 

Институт за медицину рада Србије

„Др Драгомир Карајовић“

Београд,  Делиградска 29

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Александар Миловановић