Клиничко болнички центар Приштина-Грачаница

На основу чл. 24 и 192.Закона о раду( ,,Службени гласник РС“ бр.24/05; 61/05; 54/09; 32/13, 75/14, 13/17,  113/17 и 95/18 ), члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе((Службени гласник РС“бр. 96/2019 и 58/20 Анекс I), чл.23 Статута КБЦ Приштина –Грачаница, Наредбе Министра  здравља Републике Србије број: 112-01-404/2020-02 од 26.03.2020.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Владе Р.С.  51 број 112-4873/2020 од 16.06.2020.године и Дописа Министарства  здравља Републике Србије бр.121-01-1606/2020 од 27.11.2020. године, и Одлуке  в.д. директора о расписивању огласа   бр 2925 од дана 30.11.2020. год., КБЦ Приштина-Грачаница,  расписује:

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба  пријема у радни однос  за 40 медицинских сестара- техничара општег смера, за рад са пуним радним временом на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за следећа радна места:

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР на осталим болничким одељењима -40 извршилаца;

Опис послова:

-учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

-прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;-припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијената, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

-обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије,дијагностичке и рехабилитације;- примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;- врши припрему болесника и асистира  лекару при интервенцијама;

-за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и главној сестри/техничару службе.

 

1.

Општи услови за заснивање радног односа  утврђени су чл.24 Закона о раду( Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/14; 13/17; 113/17 и 95/18),.

Поред општих услова за заснивање радног односа  кандидат  треба да испуњава и следеће посебне услове:

-завршена средња медицинска школа (општи смер –IV степен);

-положен стручни испит;

-лиценца или Решење о упису у надлежну комору;

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-пријаву на  оглас  са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

-оверену фотокопију дипломе о  завршеној средњој медицинској школи- општи смер;

-оверену фотокопију уверења (потврде)о положеном стручном испиту;

-потврду о запослењу или  волонтирању у области здравствене заштите, уколико је кандидат има;

-оверену фотокопију лиценце  издате од надлежне коморе  или фотокопију Решења о упису у именик  Коморе:

-уверење о држављанству РС;

-извод из матичне књиге рођених;

-лекарско уверење као доказ  о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;  -очитана лична карта

2.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави:

-уверење да се против њега не води кривични поступак( уверење издаје Суд)  не старије од 6 месеци

-уверење о (не)кажњавању( уверење издаје Полицијска управа) не старије од 6 месеци

 

3.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Правна служба, КБЦ Приштина-Грачаница.

4.

Оглас ће бити објављен на огласним таблама КБЦ Приштина-Грачаница и на web  страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава je 8 (oсам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

5.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиваће вд  директор КБЦ Приштина-Грачаница.

Одлуку о коначном избору кандидата донеће вд  директор КБЦ Приштина-Грчаница, у року од 30 дана од истека рока за поношење пријава и иста ће бити  објаављена на огласној табли КБЦ Приштина-Грачаница..

Кандидати који не буду изабрани, неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Достављена документација се не враћа  кандидатима.

 

6.

Пријаве се предају у Правној служби-архиви КБЦ Приштина-Грачаница, радним данима од 8.00-15.00 сати или путем поште препоручено на адресу :КБЦ Приштина-Грачаница, ул.Драгана Ристића бб Грачаница.

Непотпуне, неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

                                                                                                                                ВД ДИРЕКТОР

Проф. др Братислав  Лазић