ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на неодређено време

Са пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци за рад у COVID болници

за следећа радна места - послове:

 

 

 

1.Инжењер за рачунарске мреже са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- најмање једна година раднoг искуства.

 

2.Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- знање рада на рачунару.

 

3.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- знање рада на рачунару.

 

 1. Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме са пуним радним временом

 2 извршиоца

Услови: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; грађевинске, електротехничке или машинске струке

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке или машинске струке

 VII – 1 степен стручне спреме

- знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом

 

 

5.Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду са пуним радним временом

 1извршилац

 Услови : Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или - на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом

 

 1. Правни сарадник са пуним радним временом

 3 извршиоца

Услови: Високо образовање: - на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно: - средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

-знање рада на рачунару;

- најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

 

 1. Администратор подршке корисницима информационих система и технологија са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Високо образовање : - на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или

- средње образовање.

 

 1. Референт за финансијско – рачуноводствене послове са пуним радним временом

 10 извршиоца

Услови: -средње образовање

- знање рада на рачунару

 

 1. Референт за правне, кадровске и административне послове са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: -средње образовање

- знање рада на рачунару

 

 1. 10. Референт за правне, кадровске и административне послове - архивар са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: -средње образовање

- знање рада на рачунару

 

 1. Рецепционер (диспeчер/гардеробер) са пуним радним временом

 2 извршиоца

Услови: -средње образовање

- знање рада на рачунару

 

 1. 12. Возач санитетског возила у болничким установама са пуним радним временом

 2 извршиоца

Услови: -средње образовање

- возачка дозвола Б категорије

 

 

13.Техничар одржавања информационих система и технологија (сервисер рачунарске опреме) са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Средња школска спрема

 

14.Референт за санитарну контролу/заштиту животне средине (радник на уништавању медицинског отпада и рециклажи) са пуним радним временом

 2 извршиоца

Услови: Машинско- електротехничка школа, III  или IV степен стручне спреме

 

15.Возач техничког возила (прикупљање и одвожење медицинског отпада) са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: средње образовање

положен возачки испит Б категорије        

 

16.Домар / мајстор одржавања са пуним радним временом

 5 извршиоца

Услови: средње образовање Машинско-електротехничка школа,смер металостругар, металобрусач,алатничар, машинбравар, водоинсталатер,итд.....

 

17.Домар / мајстор одржавања – за одржавање лифтова са пуним радним временом

 5 извршиоца

Услови: средње образовање Машинско-електротехничка школа,смер металостругар, металобрусач,алатничар, машинбравар, водоинсталатер,итд.....

 

18.Курир са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: средње образовање

 

19.Техничар – електротехничар на хемодијализи са пуним радним временом

 2 извршиоца

Услови: средње образовање електротехничке струке, IV или V степен

 

 1. Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме (дистрибуција и одржавање кисеоника) са пуним радним временом

- 5 извршиоца

Услови:Средња школска спрема, IV или V степен

 

21.Оператер у контакт центру (телефониса) са пуним радним временом

 5 извршиoца

Услови: Средња школска спрема

-знање рада на рачунару

                  

 

 1. Глави кувар са пуним радним временом

– 5 извршиоца

Услови: - средња туристичко угоститељска школа

                               

 1. 23. Сервирка са пуним радним временом

- 28 извршиоца

Услови: средње образовање;

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

 

24.Фризер/берберин са пуним радним временом

–  1 извршилац

Услови: средње образовање;

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

 

 1. 25. Возач возила Б категорије (дистрибуција хране, веша и сл.)са пуним радним временом

–  5 извршиoца

Услови: Средња школска спрема, изузетнo:  основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

- возачка дозвола Б категорије

 

26.Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге са пуним радним временом

– 50 извршиоца

Услови: - основна школa

 

27.Техничар одржавања одеће (радник у вешерају на прању, пеглању и дистрибуцији веша) са пуним радним временом

– 28 извршиоца

Услови: - основна школa

 

 1. Помоћни радник (послови у капели) са пуним радним временом

- 3 извршиоца

Услови: Основна школа

 

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радна места од бр 1 до бр. 22:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном

 • фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише

 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту (где услови то захтевају)

 • Доказ о радном искуству (где услови то захтевају)

 • Фотокопија возачке дозволе (за радно место бр.12 и бр.15)

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радна места од бр. 23 до бр. 25:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

 • фотокопију дипломе или фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдом о радном искуству на наведеним пословима

 • фотокопују возачке дозволе (за радно место 25)

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радна места  од бр. 26. До бр. 28 :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

 • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

При заснивању радног односа изабрани кандидати су у обавези да доставе оверене фотокопије докумената.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.