ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за имплантологију у Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац, са пуним раднм временом

 1 извршилац ради замене привремено одсутнoг запосленoг на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Магационер/економ за рад у Одељењу јавних набавки у Служби за економске послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: средње образовање;

Знање рада на рачунару

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 3. Возач санитетског возила у болничким установама за рад у Одсеку за санитетски транспорт пацијената у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средње образовање

- возачка дозвола Б категорије

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4. Возач возила Б категорије за рад у Одељењу за послове безбедности,  телефонске централе и унутрашњег транспорта у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња школска спрема, изузетнo:  основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

- возачка дозвола Б категорије

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 5. Сервирка за рад у Одсеку за сервирање хране у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: средње образовање;

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

6. Помоћни радник за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 3 извршиоца на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радно место  бр. 1:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

 • оверену фотокопију дипломе,

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

 

За радно место бр.2. :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном

 • оверену фотокопију дипломе,

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

      За радно место од бр.3  :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

 • оверену фотокопију дипломе

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована

 • фотокопију возачке дозволе Б категорије

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радно место бр. 4 ::

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

 • оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдом о радном искуству на наведеним пословима

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

 • фотокопију возачке дозволе Б категорије

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радно место бр 5:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

 • оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдм о радном искуству на наведеним пословима

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радно место  бр. 6 . :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована

 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.