ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

            Расписује оглас за пријем  у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за:

 

  1. ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР: 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) на неодређено време са пуним радним временом – Служба за техничке и сличне послове – Одсек за економско -финансијске послове.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ивањица.

 

Услови  за заснивање радног односа:

 

      а) Стручна спрема/образовање – висока стручна спрема (VII/1)

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 1.  као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

  • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон,
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању,
  • извод из књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично у Служби за техничке и сличне послове - Одсек за административно-правне послове Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, радним данима од 07-15 часова или поштом на адресу  Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, са назнаком  „Пријава на оглас за заснивање радног односа“.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам)  дана, од дана  објављивања на Сајту Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

 

Неблаговремене и неисправне пријаве неће се разматрати.

 

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа са њима.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор, на основу извештаја Комисије, у року од 30 дана, од дана истека рока за подношење пријава кандидата.

 

За све информације можете се обратити на телефон 032/662-039.

 

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.